YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğ’de geçen; a) Bölgeler: Kararda belirtilen bölgeleri, b) Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları, c) İşletmeye geçiş tarihi: Yatırım süresinin (ek süre dahil) bitiş tarihini veya bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmiş ise müracaat tarihini, ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, d) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları, e) Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları, f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını, g) Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları, ğ) Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları, h) (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı, ı) (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3) (Değişik:RG-9/10/2018-30560) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü, i) (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri, j) (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3) Kullanım kılavuzu: E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemin kullanıcılar tarafından nasıl gerçekleştirileceğini tanımlayan ve Bakanlık internet sayfasında yer alan dokümanı, k) (Ek:RG-9/10/2018-30560) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını, l) (Ek:RG-9/10/2018-30560) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, ifade eder. Teşvik belgesi MADDE 3 – (1) Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. (2) Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz. Müracaat MADDE 4 – (1) Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri (Ek ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. (2) Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Müracaat mercii MADDE 5 – (Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir. Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. a) (Mülga:RG-9/10/2018-30560) b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı. c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler. d) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. e) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. (2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir. (3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabilir. Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi MADDE 7 – (1) Teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır. (2) (Mülga:RG-10/6/2018-30447)(3) (3) (Mülga:RG-10/6/2018-30447)(3) (4) (Mülga ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) (...) teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelişkili olması halinde, yatırımcının müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. (5) Müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe teşvik belgesi iptal edilebileceği gibi belge iptalini gerektirmeyen durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanmak suretiyle geri alınır. (6) (Ek:RG-25/9/2014-29130) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. b) Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerinikarşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilir. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir. ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkilidir. Yatırımcı, bu kapsamdaki talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. d) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranır. e) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilir ve Bakanlığa bildirilir. Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar MADDE 8 – (1) Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. (2) Teşvik belgesi kapsamında; a) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, b) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, c) Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç), ç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter, d) Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, e) (Ek:RG-25/6/2016-29753) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri değerlendirmeye alınmaz. (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler dışında, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenir. (4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine yer verilmez. Yatırım cinsleri MADDE 9 – (1) Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur. (2) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır. (3) Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir. (4) Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır. a) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla süt mamulleri üretimi ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi). b) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla kesimhane ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi). c) Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi). ç) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi. d) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi. e) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme tasnif ve paketleme ünitesi. f) (Ek:RG-26/7/2017- 30135) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınır. Stratejik yatırımlar MADDE 10 – (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı yatırım tutarına dahil edilir). b) Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması. c) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari yüzde kırk oranında katma değer sağlanması. ç) Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması (ithalat miktarının tespitinde, müracaat tarihinden önce yayımlanmış son oniki aylık resmi veriler esas alınır). (2) Birinci fıkrada yer alan kriterlerin değerlendirilmesinde, EK-10’da belirtilen esaslar dikkate alınır. (3) Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü uygulanmaz. (4) Stratejik yatırımlar için istenilen fizibilite raporunda, yatırıma konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat miktarı ve yatırımla oluşturulacak katma değere ilişkin detaylı bilgi ve analizlerin bulunması gerekir. Aksi takdirde müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. (5) Projenin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere münhasıran yatırıma konu ürüne yönelik bilgiler ve hesaplamalar gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan teyit edilir. (6) Genel Müdürlükçe yapılan incelemede stratejik yatırımların teşviki kapsamında değerlendirilen yatırım projeleri ön inceleme raporu ile birlikte Komisyonun onayına sunulur. (7) Stratejik yatırımların teşvikine yönelik başvurularda nihai karar yetkisi Komisyona aittir. Komisyon, bu kapsamdaki projeleri değerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oy birliği ile karar alır. (8) Komisyon tarafından stratejik yatırım olduğuna karar verilen yatırım projeleri için Genel Müdürlükçe teşvik belgesi düzenlenir. (9) Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ön inceleme veya Komisyonca verilen nihai karar sonucunda stratejik yatırımların teşviki kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmayan yatırım projeleri reddedilir veya yatırımcı talebine istinaden Karar kapsamında yer alan diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde değerlendirilebilir. (10) Birinci fıkrada yer alan kriterlere ilişkin yapılan değerlendirmede kullanılan verilerin piyasa şartları gereği bilahare değişmesi durumunda, desteklerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmaksızın belge geçerliliğini muhafaza eder. Başlamış işlemler ve mahrece iade MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-10/4/2014-28968) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. (Ek cümle:RG-26/7/2017- 30135) Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır. (2) Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde; a) Evsafa uygun çıkmaması sonucu, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın, b) Tamir, bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın, mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Genel Müdürlüğün herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Kullanılmış makine ve teçhizat ithali MADDE 12 – (1) Kullanılmış makine ve teçhizat temininde, Karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak; a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat, teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. (2) Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Genel Müdürlükçe proje bazında değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen bu tesisler, yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizat ile tesis oluşturulamayacağı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da teşvik belgesi kapsamında ithalat yapılamaz. (3) Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. (4) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (5) Türkiye'deki serbest bölgelerden yapılacak kullanılmış komple tesis ithali taleplerinde; (Değişik ibare:RG-9/10/2018-30560) Ticaret Bakanlığının Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip, Genel Müdürlük personelince kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (6) Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 21 inci madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise dört ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir. Faiz desteği MADDE 13 – (1) Faiz desteği uygulamasına ilişkin esaslar, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (2) Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz desteğinden yararlanabilmek için Genel Müdürlük ile protokol imzalayan aracı kurumlardan birine başvururlar. Aracı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüğe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir. (3) Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir. (4) Faiz desteği ödemesinin yapılabilmesi için; a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının, b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca (Değişik ibare:RG-9/10/2018-30560) Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbeş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, tevsik edilmesi gerekmektedir. (5) Bakanlıkça faiz desteği ödemelerinin vadeyi takip eden ayın sonuna kadar yapılması esastır. Ancak, Hazine nakit dengesi veya diğer zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihinde Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Sigorta primi işveren hissesi desteği MADDE 14 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmaz. (2) İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir. (3) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir. (4) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. (5) Genel Müdürlükçe, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecek teşvik belgesi sahibi işletmelere ilişkin olarak firma adı, teşvik belgesi tarih ve sayısı, yatırım yeri ve adresi, SGK işyeri sicil numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave istihdam, vergi dairesi, vergi numarası, destekten yararlanma süresi ve azami destek tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, destekten yararlanacak yatırımcılar için; a) Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödendiğinin, b) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının, c) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca (Değişik ibare:RG-9/10/2018-30560) Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbeş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, tespit edilmiş olması gerekir. (6) Bu maddenin dokuzuncu fıkra hükmü hariç olmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği, sadece teşvik belgesi kapsamı yatırımda istihdam edilen ilave sigortalılar için, teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranını aşmamak kaydıyla belirtilen sürelerde uygulanır. (7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip EK-8’de yer alan formatta Bakanlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Bakanlıktan aktarımı talep edilen tutarın doğruluğundan Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur. (8) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir. (9) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. (10) Yatırımın devri halinde uygulamadan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır. Sigorta primi desteği MADDE 15 – (1) 14 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkra hükümleri sigorta primi desteği için de uygulanır. İthal ve yerli makine ve teçhizat listesine ilişkin işlemler ile diğer harcamaların E-TUYS’a girilmesi MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) (1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekir. (2) Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir. (3) İthal ve yerli makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.), gerçekleşmesini müteakip kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilir. Teşvik belgesinin revizesi MADDE 17 – (1) Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Genel Müdürlük tarafından değişiklik yapılabilir. (2) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir. (3) (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3)(4) Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller. (4) Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir. Süre uzatımı MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2016-29753) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Bakanlığa süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır. Yatırım konusu değişikliği MADDE 19 – (1) Yatırım konusu değişikliği talepleri için (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Bakanlığa başvurulur. (2) Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilişkin olarak verilecek (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) bilgilere istinaden yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak, teşvik belgesi üzerinde yatırım konusuna ilişkin değişiklik yapılabilir. (Mülga cümle:RG-10/6/2018-30447)(3) (...) Yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak, yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için uygulanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Finansal kiralama işlemleri MADDE 20 – (1) Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir. (2) Finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Genel Müdürlük tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmış olması gerekir. (3) Yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama şirketi adına düzenlenen makine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat işlemleri yapılır. Bu işlemlerde yatırımcı, finansal kiralama şirketleri ile müteselsilen sorumludur. (4) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri, finansal kiralama şirketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile (Değişik ibare:RG-1/6/2018-30438) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir. (5) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar Genel Müdürlüğün izni olmaksızın üçüncü kişilere satışı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketine aittir. İflas veya sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemiş makine ve teçhizat için faydalanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde finansal kiralama şirketinden geri alınır. Ancak, makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmiş olması durumunda ilgili yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla yatırımcı sorumludur. (6) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. (7) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın başka bir finansal kiralama şirketine devri, ancak yatırımcının uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayına istinaden yapılabilir. (8) Teşvik belgesi kapsamındaki kullanılmış ithal makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir. (9) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) (Değişik ibare:RG-1/6/2018-30438) 6361 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Bakanlığa bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır. Finansal Kiralama Şirketince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebilir. (10) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda (Değişik ibare:RG-1/6/2018-30438) 6361 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir. (11) Finansal kiralamaya konu işlemin tamamlanmasını müteakip, finansal kiralama şirketi tarafından Genel Müdürlüğe (Mülga ibare:RG-10/6/2018-30447) (...) gerçekleşmelerle ilgili bilgi verilir. (12) (Ek:RG-8/5/2014-28994)(1) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Müdürlüğün izni gerekir. Devir, satış, ihraç ve kiralama MADDE 21 – (1) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün iznine tabidir. (2) Tamamlama vizesi yapılmamış olan teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satışının talep edilmesi durumunda Genel Müdürlükçe, yatırımcıdan teşvik belgesinin iptali halinde satışı yapılan makine ve teçhizata ait desteklerin kendileri tarafından ödeneceğine dair taahhütname alınır. (3) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satışı, tamamlama vizesinin yapılmış olması ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl faaliyette bulunulmuş olması halinde serbesttir. Bu tür durumlarda devir işlemi yapılmaz. (4) Sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır. (5) (Değişik:RG-1/6/2018-30438) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları MADDE 22 – (1) Teşvik belgesi düzenlenmesinden tamamlama vizesi işlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden işlemlerle ilgili olarak; a) Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu aranır), b) Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayıp diğer nedenlerle kamu idarelerinin aldığı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyet ve/veya yatırım yapamaz hale gelmesi (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı aranır), c) Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı aranır), ç) Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali, d) Yatırımcının çoğunluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı aranır), e) Yatırım konusu makine ve teçhizatın, yatırımcının iradesi ve kusuru dışında çalınma vb. sebeplerle elden çıkması ( resmi kurumlardan alınacak yazı aranır) halleri mücbir sebep ve fevkalade hal durumları olarak değerlendirilir. Tamamlama vizesi MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir. (2) (Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir. (3) (Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir. (4) (Mülga:RG-10/6/2018-30447)(3) (5) (Değişik:RG-10/6/2018-30447)(3) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez. (6) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır. (7) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler; a) Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin, b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının, c) Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin, ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin, d) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin, e) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alınacak yazının, Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir. (8) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş olan teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendiği şekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmiş olan ve prim ödemesine esas teşkil eden raporlara istinaden doğrudan Genel Müdürlükçe yapılabilir. (9) (Ek:RG-9/11/2018-30590) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Görev verilen kurum ve kuruluşların yükümlülükleri MADDE 24 – (1) (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) Kalkınma Ajansları ile valilikler, odalar, (Mülga ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) (...), yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar. (2) Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. (3) Karar veya tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen, Bakanlık tarafından verilen görüşleri ve talimatları uygulamayan (Değişik ibare:RG-10/6/2018-30447)(3) görev verilen kuruluşların yetkilerine Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 25 – (1) 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. (2) (Ek:RG-8/5/2014-28994)(1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 20 nci maddesinin beşinci ve on ikinci fıkralarında yer alan hükümler daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-27/8/2016-29814) (1) Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce, a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek güneş panellerinin, b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin, teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir. Daha önceki kararlara ilişkin uygulama GEÇİCİ MADDE 3–- (Ek:RG-26/7/2017- 30135) (1) Bu Tebliğin “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı Ek-5’inde yer alan hususlar daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde de uygulanır. E-TUYS uygulaması kapsamı GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-10/6/2018-30447)(3) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, bu maddeyi ihdas eden Tebliğden önceki tebliğ hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27 – (Değişik:RG-9/10/2018-30560) (9) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. (9) Bu değişiklik 20/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu değişiklik 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer. (4) 10/6/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 17 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. Ekleri için tıklayınız. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 20/6/2012 28329 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 10/4/2014 28968 2. 8/5/2014 28994 3. 25/9/2014 29130 4. 28/4/2016 29697 5. 25/6/2016 29753 6. 27/8/2016 29814 7. 26/7/2017 30135 8. 1/6/2018 30438 9. 10/6/2018 30447 10. 9/10/2018 30560 11. 9/11/2018 30590

Ticaret Sicili Uygulama Bilgileri

Tescil için Başvurular öncelikle mersis üzerinde yapılmalı ve başvuru talep numarasının alınması zorunludur.

Mersis den başvuru yapabilmek için öncelikle şirketin temsile yetkililerinden birisi için MERSİS üzerinden kullanıcı adının alınması veya e – Devlet üzerinden giriş yapılabilmesi için e Devlet şifresi gerekmektedir.

**Dilekçeler şirketi temsile yetkililerce ad soy ad yazılarak temsile uygun imza edilmiş olmalı, Dilekçe vekâleten imza edilmesi halinde noter onaylı vekâlet eklenmeli.(Dava vekâletleri ile işlemler yapılmıyor)

*Tescil Başvurunuz iade olmuş ise Mersis başvurusu ilk başvuru talep no ile devam etmeli, yeniden mersis den başvuru yapılmamalı ve yeni talep no alınmamalı.

* İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde, Sermaye artırımlarında düzenlenecek müşavir raporuna göre  şirketin özvarlığının tescilli sermayesinin ½ nin altına düşmesi halinde; TTK 376.maddenin uygulanması tebliğinin 10.maddesi a ve b bentlerine göre artırılacak sermaye miktarı ile ödenmesi gereken sermaye miktarının hesaplanma yöntemi,   https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri   bölümünde, Anonim Şirketler sermaye artışı veya Limitet Şirketler sermaye artışı başlıkları  altında yer verilmiştir.

*Ticaret Sicili Müdürlüklerince 2644 sayılı Tapu Kanunu gereği yetki düzenlenmesi uygulamasına son verilmiştir, Bundan böyle Tapu Müdürlüklerinde mersis üzerinden alacakları bilgeler ile tapu işlemlerinin yapılmasına başlanılmıştır, (Tapu Müdürlüklerine gidilmeden önce ilgili firmanın mersis kayıtlarının güncellenmesi İstanbul için mersis@ito.org.tr den mail ile talep edilmeli

* Anonim ve Limited Şirketlerde her yıl genel kuruların yılın ilk çeyreğinde yapılması gerekli,  Genel Kurulda tescile tabi konu var ise (YK seçimi, Bağımsız denetçi seçimi, Esas mukavele tadili vb.) bu hususların Ticaret Sicilinde tescili gerekir,   Ancak Genel kurulun içinde tescile tabi konuların olmaması halinde genel kurul tescil edilmeyeceği gibi MERSİS den de herhangi bir işlem yapılmamalı.

Her yıl yapılan ve içinde tescile tabi konuların olmadığı genel kurullar,  Dilekçe ekinde noter onaylı genel kurul tutanağı, hazirun cetveli (asıl imzalı olarak) ile vekâleten katılım olması halinde vekâletnameler ( Bakanlık temsilcisi katılmış ise görev yazsısı) Ticaret Sicili müdürlüğüne sicil dosyasına konulması için İlgili sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir,

Bu işlemin Limited şirketler içinde geçerli olduğu unutulmamalı.

* Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı A.Ş. Genel Kurullarında vekâleten katılımlarda, vekâletnamelerin noter onaylı suretleri veya asıl imzalı vekâletin ekinde imza kontrolü için imza sirkülerinin eklenmesi gerekiyor.

*Genel kurula katılacakların listesi (hazirun cetveli) pay defterine uygun olarak tüm ortaklar yazılmalı ve pay defterine uygun olduğu notu yazılarak YK Başkanı imza etmeli (TTK 417/3)

*Yeni kurulan anonim şirketlerde ilk yapılan olağan veya olağanüstü genel kurulda ‘’genel kurul yapılmasının esaslarına ilişkin iç yönerge’’ görüşülerek onaylanmalı ve genel kurul eki olarak tescile verilmeli,

* Ticaret Sicili müdürlüğüne verilecek olan şirket ünvanı altında düzenlenecek imza beyannameleri (Tescil talepnameleri) Noterlerden değil Ticaret sicili Müdürlüklerindeki görevli personelin huzurunda beyan edilerek düzenlenmesi gerekmektedir,

* Yetki verilmiş yabancı uyruklu kişiler için pasaport tercümesi noter onaylı ve vergi kimlik numarası,  Tüzel kişiler için apostil onaylı tercümesi noter tasdikli sicil özeti ve vergi kimlik numarası evrak ekinde verilmeli, Türkiye de yerleşik olduğu belirtilen yabancı müdürler için noter tasdikli ikamet tezkeresi, varsa çalışma izinleri (çalışma izinleri yetkinin tescil ve ilanından sonra da alınabilmektedir) vergi kimlik numaraları verilmeli.

* Şirketlerde her konuda temsil yetkisi verilmiş YK üyesi / Müdür dışındaki belirli limit ve konular için verilecek Sınırlı yetkililer için, Ticaret Kanunu 367-371/7 -629 a göre iç yönerge hazırlanıp tescil ve ilan edilmeli, bunun için şirket ana mukavelesinin uygun olması gerekir, (Bu iç yönergelerde şubelerin işlemleri içinde madde eklenmesi faydalı olacaktır)

Her konuda temsil yetkisi verilmiş YK üyeleri veya Müdürlere, ayrıca iç yönerge ile sınırlı yetki verilmmeli.

*Temsil kararlarının içerisinde yetkisi sona eren kişiler için  ‘’eski imza sirkülerinin iptali’’ şeklindeki yazımlar kabul görmemektedir. Yetkisi iptal olan kişilerin kararda isimleri belirtilerek ‘’temsil yetkileri sona ermiştir’‘ şeklinde yazılmış olmalı.

*Genel kurulda seçilmiş YK üyelerinden, istifa olması halinde boş kalan üyeliğe mutlaka yeni bir üyenin ( ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere) geçici olarak atanmış olması gerekir, İstanbul sicil bunu zorunlu olarak talep ediyor.

Bir veya iki üyeli Anonim şirketlerinde bu işlemler nisaplar bakımından genel kurul marifetince yapılmalı.

* Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçilmiş gerçek kişi temsilcisi için noter onaylı  (A.Ş. de yönetim /LTD. de Müdürler) kurulu kararı evrak ekinde verilmeli,

*Tüzel kişi YK üyesi /  Müdürün gerçek kişi temsilcisine ayrıca gerçek kişi olarak farklı görev ve yetki verilmemeli.

*Anonim Şirketlerde ortak değişikliği tescile tabi olmadığından ortaklık belgesi düzenlenemez ve bu tür belge talebiniz kabul edilmemektedir.

* Tasfiye kararlarında tasfiye memurunun temsil şekli genel kurulca belirlenmeli, Tasfiye kurulunun yetkisi genel kurul dışındaki, Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu veya Tasfiye kurulu kararı ile belirlenemez.

* Tasfiye memuru TÜRK vatandaşı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kişi olmalı, birden fazla tasfiye memuru seçilmesi halinde biri TÜRK olmalı ve Türkiye’de yerleşik olmalı (TTK 536)

* Tasfiye sonu kararı için alacaklılara davet ilanlarından (üçüncü ilandan )sonra bekleme süresi bir yıldan 6 aya indirilmiştir,  Kanunun yürürlük tarihinden önce tasfiye girmiş firmaların Ana mukavelesinde farklı bir süre var ise öncelikle bu maddenin tadil edilmiş olması gerekir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra tasfiyeye girmiş firmalarda ana mukavelesinde özel bir düzenlemesi yok ise altı aylık süre uygulanıyor,  (9 Ağustos 2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Torba Kanun)

*Kapanış işlemlerinde Oda aidat borçlarının ödenmiş olması ve var ise dosyadaki takyidatların da kaldırılmış olması gerekir.

* Müşavir Faaliyet belgeleri Asıl, E imzalı veya noter onaylı olmalı, Müşavirin aslı gibidir yapacağı tasdik kabul görmemektedir.

* Müşavir raporlarındaki öz varlık tespit bölümlerinde veya raporun inceleme bölümünde mutlaka Bilanço ve defterlere uygun özvarlığın hesaplanma tablosuna yer verilerek TTK 376 ya göre Borca batıklığın söz konusu olup olmadığı ve istenilen oranlarda(1/2 oranında) korunup korunmadığı hususu tablonun altına dip not olarak belirtilmeli, web sayfamızdaki örneklerde yer verilmiştir.

*Ortak alacaklarının sermaye eklemesinde,  bu alacakların ortaklarca şirkete nakit olarak verilmiş ise, tespiti SMMM veya YMM tarafından yapılabilmektedir, düzenlenecek tespit raporunda mutlaka ortakların şirkete nakit olarak vermiş oldukları borç nedeniyle ortak alacağının oluştuğunu belirtilmesi gerekli,

Ortak alacakları ortaklarca şirkete nakit verilmiş borçtan başkaca bir nedenle oluşuyor ise, ayni sermayenin konulması yöntemi uygulanır ve ayni sermayenin tespitinde olduğu gibi bu tür ortak alacakları tespiti Mahkemece atanmış bilirkişiler marifetince yapılmış olması gerektirir.

*Güvenlik, Sigorta, Yapı Denetim, Bağımsız Denetim ve Fuar düzenlemek için kurulan firmaların ana mukavelesi faaliyet alanları münhasıran kendi konuları olmak zorunda, harici faaliyetler yer almamalı.

*Siciller arası merkez nakli yapan firmaların işlemlerinde;  kararda bir den fazla konu görüşülmüş ve tescile tabi ise,  öncelikle mevcut bulunduğu yerdeki sicil müdürlüğünden merkez nakli hariç diğer hususların tescil edilmesi ve sonra merkez nakli için dosya örneği ve Gerekli evrak alınarak tescil için yeni adresinizdeki ticaret sicile başvuru yapılması önerilmektedir.

*Reşit olmayan küçüklerin şirkette ortak olmaları halinde, şirkette Anne ve Babadan birinin ortak olmaları veya veraset sonrası ortaklık işlemlerinde küçüğün adına kararlara katılmak ve kararın imza edilmesi için Mahkemeden Kanuni Temsilci (KAYYIM) atanmış olması gerekir,

*Limitet şirketler de, toplantıya katılmayacak ortaklar için toplantı öncesi mutlaka Ticaret Kanunun 617 ve 414 maddelerindeki davetler usulüne ve süresine uygun olarak yapılmalı, bu davetlere ilişkin belgelerin bir sureti tescil evrakı ekinde Ticaret sicili Müdürlüğüne sunulmalı.

*Limitet şirketlerde toplantıya daveti Müdürler Kurulu Başkanı, tek müdür ise müdür yapar, müdür yok ise mahkemeden genel kurulu yapma ve gündemi belirlemeye yönelik yetki alınmasından sonra davet yapılabilir. Ancak tüm ortakların katılması ile toplantı yapılmış ise bu davet merasimi işlemleri sorgulanmamaktadır.(İstanbul için)

*Limitet şirket hisse devri kararında ayrılan ortak ve kalan ortak /ortaklar kararı imza etmeli,

* Verasetin dağılımı kararlarında bölünemeyen pay ortaklardan birine devir veya noterden feragat edilerek mersisden giriş yapılarak ortaklar kurulu kararı alınmış olmalı,

*Limitet şirketlerin ortaklar kurulu/genel kurulunda vekâleten katılımlarda,  vekâletin içeriğinde toplantılara katılmaya ve sahip olduğum sermayeme karşılık gelen paylarımı (beni her türlü temsile) gibi açık yetki olmalı ve evrak ekinde noter onaylı vekâlet verilmeli,

*Tek ortaklı şirkette,  Ortak Müdürün istifası söz konusu olamaz, Kanun gereği tek pay sahibi Müdür olmak zorunda.

*Limited şirketlerde, Kararların ortaklar kurulu kararı formatında yazılması ve ortaklara imzalatılması veya A.Ş. gibi Genel Kurul formatında yazılması ekinde hazirun cetveli sunulması halinde İstanbul da işlemleri yapılırken,

İstanbul dışındaki birçok Sicil Müdürlüğünde A.Ş. Genel Kurul formatında yazılması ve ekinde hazirun cetvelinin verilmesi aranmaktadır.

*Birleşmelerde, devir alan ve devir olan firmaların tescilinin eş zamanlı olması gerekmiyor,  ancak uygulamada genel olarak eş zamanlı tescil yapılıyor,  Mersis girişlerinde öncelikle devir alan firmanın başvurusu yapılmalı.

**Birleşme, Bölünme Kararları tüm ortakların katılımı ve KOBİ raporu ile karar altına alınması ve tutanakta ön inceleme hakkından vaz geçilmiş olduğunun belirtilmesi durumunda, Ticaret Sicil Gazetesinde ön incelemeye davet ilanlarının yapılması aranmamaktadır,

*Ticaret Kanunun 155-1/b maddesine göre yapılan Kolay Birleşmede; devir alan firmanın sermaye artışı yapması zorunlu değil,  Birleşmenin onaylandığı kararda sermaye artışı yapılmayacağı belirtilmesi yeterli, devir olan şirketin ödenmiş sermayesinden dolayı devir alan şirket daha sonraki süreçte sermaye artışı yapabilir, ancak bu artış birleşmeden dolayı değil iç kaynakların ilavesi yöntemiyle yapılabilir,

*Bölünmelerde giden varlık karşılığı bölünen şirketin kendine verilir ise, bölünen firmada sermaye azaltımına gerek yok, ancak sermaye payları otaklara verilecek olursa, bölünen firmada mutlaka eş zamanlı azaltım artırım veya duruma göre sermaye azatlımı yapılarak sermaye maddesi tadil edilmeli,

*Tür değişmelerinde Yeni tür şirketin sermaye maddesi, öz varlık rakamlarına göre değil tescil edilmiş sermaye üzerinden yazılmalı,

* Şahıs firması Tür değiştirip sermaye şirketi olabileceği gibi sermaye şirketi de tür değiştirerek şahıs firmasına dönüşebilir,

Önemli olan tarafı sermaye şirketi gerçek kişiye dönüşürken, sermaye şirketinin ortaklık yapısı tek paya (gerçek kişiye )düşmeli, bu durum tescil ilan edilmiş olmalı, tescilli sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

* Sermaye şirketi de tür değiştirerek şahıs firmasına dönüşmesine müteakip sicil gazetesinde bu tescilin ilan edilmesinden sonra terkin tescil taleplerinin yapılmasına engel bir düzenleme bulunmamaktadır, ilanın beklenmesinin nedeni üçüncü kişilerin ilanla bilgi sahibi olmalarıdır.

* Anonim Şirketler de hisse devri tescile tabi değil, hisse devri noter satışı ile yapıldıktan sonra bu devre ilişkin alınacak yönetim kurulu kararı ancak talep halinde ticaret sicili gazetesinde ilan edilebilir,

Ancak şirket ortaklığının tek paya düşmesi,  tek pay sahibinin değişmesi ile tek pay sahipliğinden çok pay sahipliğine (çok ortaklı) geçişler tescile tabi olduğundan, mutlaka ticaret sicile tescil ettirilmeli.

Tek pay sahibi yabancı uyruklu tüzel kişi ise apostil onaylı tercümesi noterden tasdikli sicil özeti ve potansiyel vergi numarası  ( işlemlerde pay defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti)  evrak ekinde verilmeli.

* Şirket hamiline hisse senedi çıkarmak istemesi halinde ana mukavelenin ilgili maddesi buna uygun olmalı, uygun olmayan ana mukavelede öncelikle madde tadili yapılarak uygun hale getirilmesi gerekir.

Hamiline hisse senedi çıkarılması tescile tabidir ve bahse konu yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilmeli, evrakın ekinde sermayenin ödendiği ve öz varlık içerisinde kanundaki oranda korunduğuna dair Müşavir raporu ve Müşavirin faaliyet belgesi verilmeli.

* Tek paylı Anonim Şirketlerin genel kurulunda tek payın sahibi kendisi veya vekilinin tutanakta imzasının olması zorunludur, (Bakanlık temsilcisi yön. Madde 26 )

*Genel kurulda Yönetim kuruluna seçilmiş kişilerin bu görevi kabul ettiklerine dair imzaları noterden onaylı görev kabul beyanı hazırlanmalı ve tescil evrakı ekinde müdürlüğe verilmeli,

Ancak Hazirun cetvelinde veya tutanağın altında imzaları olanlar ile genel kurul ile birlikte görev bölümü ya da yetki belirleme kararının verilmesi halinde bu kararda imzası olan üyeler için ayrıca görev kabul beyanı düzenlenmeyebilir, (İstanbul için)

*Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi var ise tescil için Ticaret Sicili Müdürlüğüne gidilirken, Yönetim Kurulu görev bölümü ve şirketin temsiline ilişkin yetkilendirme kararı da genel kurul ile birlikte verilmesi daha doğru yöntemdir.

*Bağımsız denetçi genel kurulda ve en fazla bir hesap dönemi için seçilebilir.

*Genel kurulda Bağımsız denetçi seçimi var ise TTK 400 e göre düzenlenip sicile verilen Beyanın içeriğinde hizmet sözleşmesinin imza edilme tarihine de yer verilmeli.

*Genel kurula, en az bir yönetim kurulu üyesi katılmalı ve tutanak veya hazirun cetvelini imzalamalı.

*sermaye artışında tadil metni içeriğinde sermayenin ödeme kalemleri açık yazılmalı ‘’iç kaynaklardan veya fonlardan’’ şeklinde değil,

* Sermaye artışında; her ortağın rüçhan hakkını kullanma hakkı olduğundan,  Yüzde yüz katılım olmadan yapılmış genel kurul toplantılarından sonra,  ortakların Rüçhan haklarının kullanması için en az on beş günlük süre belirleyen Yönetim Kurulu Kararı genel kurul sonrasında alınıp,  Genel Kuruldan önce tescil ve ilan edilmesi gerekir,  Genel Kurulun tescili için, Rüçhan haklarının kullanımı için verilmiş sürenin sonunda genel kurulun tescili için Ticaret siciline başvuru yapılması gerekmektedir.

*Sermaye azatlımın da Anonim Şirketler de yönetim kurulu, limitet şirketlerde Müdür / Müdürler kurulu raporu genel kurulda onaylanmalı ve tescile verilmeli,

*Anonim Şirketlerin Sermaye artışının görüşüldüğü genel kurul üç ay içinde Ticaret sicilinde tescili yapılmalı.(T.Sicil yön.72), Tescil edilmemiş olması halinde genel kurul kararı geçersiz kalır.

Limitet şirketler de bu genel kurul bir ay içinde tescil için sicil Müdürlüğüne başvurulması gerekir (yön.m.93)

*Alınacak kararlarda tüzel kişi adına karara kim katılmış ise tüzelin unvanı ve gerçek kişinin adı soyadı yazılarak imza edilmeli.

* Kooperatiflerin Genel Kurullarını Anonim Şirketlerde olduğu gibi Ticaret Sicili Müdürlüğüne Noter onaylı olarak verilmesi zorunludur.

*Yerleşim yeri yurtdışında olan gerçek veya tüzel kişilerin şirket kuruluşlarında temsilci kararı ile birlikte mutlaka vekâletnamede alınmış olmalı,  ıslak imzalı vekâlet aslı ile esas mukavele huzurda imza edilebilecektir. Organ kararı ile işlemler yapılmamaktadır.

*Mahkeme kararlarına kesinleşme şerhi alınmış olarak kararın aslı veya ilgili merciden (mahkeme-noter) aslı gibidir onaylısı verilmeli,

*Kuruluş veya unvan değişikliği işlemlerinde; Benzer unvan kontrolü www.tobb.org.tr den sicil gazetesi başlığından unvan kontrolü yapılmış olmalı, (unvan tebliği 14.02.2014 tarihinde yayımlanmıştır)

*Şirketin Unvanında en az bir faaliyet TÜRKÇE yazılmış olarak yer almalı,(Pazarlama, Ticaret, Sanayi, Endüstri tek başlarına faaliyet alanı olarak yazılmamalı)

*Unvanda noktalama işaretleri kullanmayınız.(nokta, virgül, & işareti gibi)

*Unvanda amaç konuda olmayan sektöre yer verilmemeli,

*Birleşme sözleşmesi ve raporu A.Ş.Yönetim Kurulunca /LTD. Müdürler kurulunca imza edilmiş olmalı.

* Kolektif –Komandit şirketlerde işlemler ortaklar kararı ile yapılmaktadır,

* Şahıs firması terkin işlemlerinde, talep dilekçesi ve ek belgeleri tacir kendisi imza etmeli, sicil kayıtlarındaki imzadan farklı imza kullanmamalı,

*Fert firma sahibinin vefatı halinde, Ticaret Sicili ve Oda kaydının terkini için talep dilekçesi (varislerce veya en az bir varis tarafından imza edilmiş olmalı), ekinde veraset belgesi veya mirasçılık belgesi aslı veya onaylı sureti verilmeli,

*İktisadi işletmeler için alınacak kararların dernek veya vakfın yönetim kurulu üyelerince alınmış olması gerekir, ticaret siciline başvurularda, kararı alan kişilerin yönetim kuruluna seçilmiş olduklarını gösteren evrakta verilmeli,

*Adi ortaklıklar (iki veya daha fazla gerçek kişi ile tüzel kişinin ortak olduğu) borçlar kanununa göre kurulup Gelir İdaresi Başkanlığına (Vergi dairelerine) kayıt olmaktadırlar, Ticaret Sicilinde tescile tabi değiller, her gerçek kişinin kendisi Ticaret Sicilinde tescil ve Odaya kayıt olması gerekiyor,

Ancak iki ya da daha fazla Tüzel Kişiliğin kurmuş oluğu adi ortalık işletmeleri, (2009-2 sayılı Bakanlık tebliği) Ticaret Sicilde tescil ve Odalara kayıt olabiliyorlar, Adi ortaklık işletmesi yapacakları işi tamamladıktan sonra fes edilebilir ya da tür değiştirerek bir sermaye şirketine dönüşebilir, esas mukavele mersisden hazırlanması gerekmektedir.

  • Uygulamalar genel olarak talimatlara, güncel mevzuat değişikliklerine bağlı olarak değişebilmektedir, bu değişikliklerin ilgili sicillerin web sayfalarından takip edilmesi önem taşımaktadır, Yukarıda belirtilen uygulama bilgileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün uygulamalarına göre hazırlanmıştır.
  • Ticaret Sicili müdürlüklerinde işlem yapmaya gitmeden önce web sayfalarından gerekli belge ve bilgileri bakınız, İstanbul ticaret sicili ito.org.tr Ticaret sicili-MERSİS kuruluş randevu bölümünden güncel bilgilendirmeler ve gerekli belgeler ile örnekleri görülebilmektedir.

 

Düzenleyen kişi